Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2074/QĐ-TTG NGÀY 10/12/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06-CT/TW NGÀY 24/6/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa việc tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị 06-CT/TW)

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, góp phần quan trọng tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

- Nội dung kế hoạch phải thiết thực, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp ở các cấp.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đúng tiến độ giữa các Sở ngành có liên quan trong Kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác lãnh đạo, tổ chức, thực hiện

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác xây dựng gia đình, xác định gia đình là nội dung quan trọng trong các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh. Tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp liên ngành để giải quyết kịp thời các vấn đề về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

- Đưa mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động xã hội hóa trong lĩnh vực gia đình nhằm tối ưu hoá các nguồn lực xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

- Đầu tư đủ kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, hệ thống dịch vụ xã hội, kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình ở các cấp, nhất là cán bộ cấp xã để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, thu thập thông tin, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời có chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xây dựng gia đình, nhất là ở cơ sở.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình. Cán bộ đảng viên phải nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc; phát huy và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình.

- Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác gia đình theo hướng tích hợp, đa ngành, phân định rõ đào tạo chuyên môn và cán bộ quản lý công tác gia đình.

- Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng; việc thực thi chính sách, pháp luật về gia đình, công tác gia đình và các lĩnh vực có liên quan đối với cơ quan quản lý nhà nước.

2. Công tác truyền thông vận động

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong công tác xây dựng gia đình; truyền thông, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

- Tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, chi bộ, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; đưa việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các địa phương, đơn vị.

- Đa dạng hóa nội dung và đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng ngừa rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình thông qua các đề án, chương trình, dự án truyền thông sáng tạo, truyền thông số, sản phẩm văn hóa nghệ thuật ca ngợi, tôn vinh giá trị tốt đẹp của gia đình; giới thiệu mô hình mới, kinh nghiệm hay, tấm gương điển hình, tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc; thí điểm các mô hình hỗ trợ cung cấp dịch vụ gia đình nhằm đáp ứng kịp thời những vấn đề phát sinh của đời sống.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; kiến thức, kỹ năng đối diện, phòng ngừa rủi ro và những ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình. Gắn kết vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường gia đình để con người phát triển toàn diện. Hằng năm, tổ chức ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực dân cư, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về tầm quan trọng, vị trí vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế hộ gia đình; về chính sách pháp luật, hôn nhân và gia đình; các chuẩn mực, giá trị văn hóa, gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình; các rủi ro đối với gia đình, giúp người dân chủ động phòng ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam, con người thành phố giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại. Nâng cao hiệu quả, thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội về chính sách, pháp luật về gia đình; kiến thức và kỹ năng xây dựng gia đình; các mô hình gia đình tiêu biểu; các rủi ro đối với gia đình; phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập và ảnh hưởng đến đời sống, hạnh phúc và phá hỏng sự bền vững của mỗi gia đình và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của xã hội.

3. Thực hiện các chính sách, chương trình về an sinh xã hội

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình, thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045; Chương trình giáo dục quốc gia về gia đình; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc nâng cao hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững; dạy nghề, tạo việc làm, tập huấn kiến thức về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển hộ kinh tế gia đình. Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội, đảm bảo cho việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phụng dưỡng người cao tuổi, văn hóa ứng xử trong gia đình (Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình), thực hiện bình đẳng giới trong đời sống gia đình; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về gia đình; khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề gia đình.

- Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ Nhân dân tiếp cận các nguồn lực xã hội thông qua mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình; hỗ trợ gia đình tiếp cận tín dụng xã hội, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về gia đình; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề gia đình.

4. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác xây dựng gia đình

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác xây dựng gia đình theo hướng lấy hoạt động gia đình là trọng tâm, đảm bảo sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Nghiên cứu, điều tra tổng thể về gia đình, khảo sát toàn diện về gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách về lĩnh vực này.

- Huy động tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình, chăm lo giúp đỡ hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm gia đình được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản công bằng, bình đẳng, thuận lợi theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình; kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về gia đình theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn kết với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác gia đình theo hướng tích hợp đa ngành, bao gồm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và chú trọng bồi dưỡng cán bộ quản lý công tác gia đình.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm phát huy hiệu quả, đồng bộ trong hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình; trong đó ưu tiên hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ xã hội thuận lợi, bình đẳng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình; xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược, chương trình, đề án, dự án và các hoạt động về gia đình theo hướng dẫn của Trung Ương.

- Tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045; Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc…

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; đấu tranh phòng chống các văn hóa phẩm độc hại tác động tiêu cực vào các gia đình.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động về công tác gia đình cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

- Chỉ đạo hệ thống trường học có kế hoạch tuyên truyền những nội dung, kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn các cơ quan truyền thông đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình. Phổ biến, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời các hành vi chia sẻ, lưu hành thông tin có nội dung tiêu cực, ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đặc biệt là trên môi trường mạng.

4. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; hướng dẫn việc thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Phối hợp tuyên truyền nhằm giảm thiểu tệ nạn xã hội trong các hộ gia đình. Đảm bảo chính sách, pháp luật, phúc lợi xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo.

- Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em; xây dựng, hướng dẫn, thực hiện và phát triển các mô hình phát triển toàn diện cho trẻ em, dịch vụ bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp, các ngành, các tổ chức, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em; chủ trì, phối hợp thực hiện các khảo sát, điều tra, nghiên cứu về trẻ em, tình hình xâm hại trẻ em và các tác động đến việc thực hiện quyền trẻ em.

6. Sở Y tế

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân theo đúng quy định; tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian không quá 1 ngày theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em tại cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

7. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý về gia đình. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở liên quan đến gia đình, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý; tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân.

8. Công an tỉnh

- Phối hợp với các sở ngành có liên quan triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, chủ động phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo Công an các cấp thống kê các vụ việc vi phạm pháp luật, kết quả xử lý về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên tuyên truyền nội dung về công tác gia đình và giáo dục, đạo đức , lối sống trong gia đình phù hợp với tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị

- Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới. Tăng cường thời lượng tin, bài về công tác gia đình, đặc biệt là các tấm gương điển hình “ Người tốt, việc tốt” trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

11. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Tuyên truyền, phát động hội viên sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề gia đình trong thời kỳ mới.

12. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ vun đắp, gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và hệ giá trị gia đình trong tình hình mới; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

13. Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về gia đình. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia đình.

14. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch cụ thể với các nội dung về nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này.

- Đảm bảo công tác cập nhật thông tin, dữ liệu về gia đình; tiếp tục nghiên cứu nhân rộng và duy trì các mô hình như: Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và các mô hình tích cực tương tự khác về gia đình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Bố trí kinh phí để đảm bảo hoạt động có hiệu quả công tác gia đình; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn chi ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành.

2. Các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch này cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, gửi Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VH,TT&DL;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Vụ Gia đình, Bộ VH,TT&DL;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nam