Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112 /KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020

Thực hiện kiến nghị tại Báo cáo số 191/BC-BYT ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc sơ kết 05 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Uỷ ban nhân nhân Tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Đồng Tháp năm 2020, cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”.

Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế.

Báo cáo số 191/BC-BYT ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc sơ kết 05 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

II. MỤC TIÊU

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

- Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc lá, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ của các công ty thuốc lá.

- Tăng cường năng lực cho các cán bộ thanh tra, công an và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, phối hợp thực hiện Luật

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân các cấp, tập trung xây dựng, triển khai Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

- Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật, truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh và Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành.

- Phổ biến hình thức xử phạt đối với những hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên những kênh truyền thông dễ tiếp cận.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến người dân, học sinh, sinh viên... bằng nhiều hình thức như: Nói chuyện trực tiếp, mít tinh, hội thi, hội thảo hoặc lồng ghép với các buổi sinh chuyên đề về các bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi...

- Biên soạn và cấp phát tài liệu truyền thông như: Tờ rơi, áp phích, panô, biển cấm hút thuốc lá cho các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục duy trì mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các cơ quan, đơn vị, công ty kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

- Thành lập Đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn Tỉnh.

- Tổ chức các đợt thanh, kiểm tra hằng tháng, quí và xử phạt các vi phạm về buôn bán, kinh doanh, sử dụng thuốc lá trên địa bàn Tỉnh. Giám sát việc thi hành các quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành.

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá. Thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

4. Về điều kiện đảm bảo thi hành Luật

- Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch và đề xuất các hoạt động để thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực phụ trách.

- Đào tạo, tập huấn chuyên sâu về công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá để hạn chế những sai sót trong quá trình xử lý.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá cho nhân viên y tế.

IV. KINH PHÍ

- Kinh phí hoạt động từ nguồn Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế hỗ trợ.

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hằng năm của các sở, ban, ngành, địa phương cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Các nguồn khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Triển khai công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định xử phạt vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục triển khai thực hiện quy định cấm hút thuốc trong các cơ sở y tế.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thành lập Đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn Tỉnh.

- Hướng dẫn, tổ chức tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá cho nhân viên y tế. Thực hiện biên soạn và cung cấp các tài liệu truyền thông để phân phối đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí hoạt động từ nguồn Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế để thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn các khu, điểm du lịch thực hiện nội dung không khói thuốc.

- Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ... theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về tác hại của hành vi hút thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá qua các loại hình văn hóa nghệ thuật (chiếu phim, hài kịch...).

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lồng ghép nội dung về phòng, chống tác hại thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho học sinh, học viên và cán bộ trong ngành.

- Phối hợp Ngành Y tế tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học.

- Xây dựng “Trường học không khói thuốc lá”.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Sở Y tế đăng tải các video clip, tài liệu về phòng, chống tác hại của thuốc lá lên màn hình điện tử của tỉnh.

5. Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh

Phối hợp với các ngành chức năng đăng phát tin, bài với thời lượng phù hợp về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống tác hại của thuốc lá cũng như các tác hại do thuốc lá gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

6. Sở Công thương

- Chỉ đạo công tác quản lý lưu thông thuốc lá, kiểm soát việc khuyến mãi, tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá.

- Phối hợp Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả phòng, chống các vi phạm về buôn bán, kinh doanh, in nhãn quảng cáo trên bao bì thuốc lá, địa điểm bán thuốc lá, cấp giấy phép bán thuốc lá.

7. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, giám sát, và xử lý theo thẩm quyền việc tuân thủ các quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiên vận tải hành khách, bến xe theo quy định của Luật.

- Mọi phương tiện vận tải hành khách, bến xe đều phải treo biển cấm hút thuốc lá.

8. Công an Tỉnh

- Cử thành viên tham gia Đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Hỗ trợ các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính những đối tượng vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

9. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hằng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước.

10. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Kiện toàn Ban chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân cấp huyện; xây dựng hoạt động cụ thể, triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Quy định không hút thuốc lá nơi công sở, nơi làm việc trên địa bàn quản lý.

- Huy động các đoàn thể, các tổ chức Hội tham gia tích cực vận động hội viên không hút thuốc lá và sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức.

- Thành lập Đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát, kiến nghị theo thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm hút thuốc nơi công cộng trên địa bàn.

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí ngân sách hằng năm để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống thuốc lá tại địa phương.

11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của hội viên hiểu rõ tác hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ người hút thuốc lá trong nhà, nơi công cộng đông người, bệnh viện, trường học…

Trên đây là Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Đồng Tháp năm 2020, đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (Quỹ PCTHTL);
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở: Y tế, VHTT&DL, GD&ĐT, TT&TT, Công thương, GTVT, Tài chính;
- Công an Tỉnh;
- UB MTTQ VN Tỉnh và các thành viên;
- Báo ĐT, Đài PT&TH ĐT, Cổng TTĐT Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu:VT, PTH-VX (Trung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu