Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTG NGÀY 27/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Công văn số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhà nước đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian tại thành phố Hải Phòng.

- Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả, chất lượng việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

2. Yêu cầu

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của thành phố.

2. Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của thành phố.

3. Thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của thành phố với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4. Tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao tại Đề án; đánh mã giấy tờ là thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa tại Bộ phận Một cửa thống nhất từ thành phố đến cấp xã theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

5. Rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp, triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

6. Thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

7. Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Đề án.

9. Đánh giá, xác định và tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc giải quyết.

10. Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trong quý IV năm 2021; nâng cấp, hiệu chỉnh Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố.

11. Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong quý II năm 2022.

12. Tổng hợp danh mục dự án đầu tư phục vụ mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) được giao tại Quyết định này vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật Đầu tư công.

13. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp.

14. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố:

- Là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo đối với các nội dung có khó khăn, vướng mắc.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị rà soát đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật các văn bản chỉ đạo điều hành có liên quan đến việc thực hiện các nội dung đổi mới tại Đề án để đảm bảo tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

- Nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa các cấp phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn như:

Nghiên cứu, ứng dụng các chính sách tổ chức Bộ phận Một cửa theo không gian, địa giới hành chính để giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng suất lao động trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi, ảnh hưởng đến thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện tiếp nhận hoặc hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại nhà hoặc hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Nghiên cứu, tổ chức triển khai các ki ốt thông minh tại Bộ phận Một cửa để tư vấn, hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tự động mà không cần phải có sự hỗ trợ, tiếp nhận trực tiếp của cán bộ một cửa; tổ chức các quầy tiếp nhận hồ sơ cho người già, phụ nữ mang thai, người khuyết tật...

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Đề án và Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc giải quyết trên địa bàn thành phố.

- Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trong quý IV năm 2021.

2. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn:

a) Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu được giao tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác Cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

b) Căn cứ mục tiêu, quan điểm, nội dung đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và mục đích, yêu cầu của Kế hoạch này:

- Chủ động nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp, triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi quản lý.

- Chủ động triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện các công việc theo hình thức thuê dịch vụ tại Bộ phận Một cửa thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết với cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện có hiệu quả các nội dung đổi mới quy định tại Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề xuất danh mục dự án đầu tư phục vụ mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công.

c) Nhiệm vụ cụ thể:

* Năm 2021:

Hoàn thành 100% việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của năm 2021 theo yêu cầu tại Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Sở, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

* Năm 2022:

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong quý II năm 2022.

- Tăng tối thiểu 20% việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong năm 2022.

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 50% Bộ phận một cửa cấp huyện và 30% Bộ phận một cửa cấp xã.

- Đảm bảo tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

* Năm 2023-2025:

- Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo tỷ lệ tăng mỗi năm tối thiểu 30% cho đến khi đạt 100%.

- Đảm bảo 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

- Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

- Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút /01 hồ sơ vào năm 2025.

- Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả.

- Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 2, Mục III của Kế hoạch này, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức phổ biến và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền hiệu quả việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử thành phố trong năm 2021;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương trong năm 2022.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia còn lại, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trong giai đoạn 2023-2025.

- Nâng cấp, hiệu chỉnh Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố.

- Giám sát, bảo đảm an toàn bảo mật cho các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố.

4. Sở Tài chính:

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 2, Mục III của Kế hoạch này, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 2, Mục III của Kế hoạch này, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổng hợp danh mục dự án đầu tư phục vụ mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố để trình cấp quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2022.

6. Sở Nội vụ:

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 2, Mục III của Kế hoạch này, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, thủ tục hành chính, hoàn thành trong năm 2021.

7. Sở Tư pháp:

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 2, Mục III của Kế hoạch này, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong năm 2022.

8. Công an thành phố:

Kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố phục vụ xác thực, định danh trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp trong năm 2021.

9. Cục Thuế thành phố:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương, đơn vị kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu thuế với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 2, Mục III của Kế hoạch này, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong năm 2022.

11. Bảo hiểm xã hội thành phố:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương kết nối, chia sử dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong năm 2022.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và hàng năm của đơn vị, địa phương theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố) để xem xét, chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- VPCP;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND quận, huyện;
- Đài PTTHHP, Báo HP, Cổng TTĐTTP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng