Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106 /KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, KỶ CƯƠNG VỀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020

Để thực hiện tốt và đảm bảo hiệu quả hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về trật tự, kỷ cương trong hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh, Uỷ ban Nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020, với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động xây dựng; nâng cao chất lượng công trình xây dựng; đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thi công; tiến độ giải ngân kế hoạch vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng công trình; hạn chế và đẩy lùi tình trạng vi phạm trật tự xây dựng như: xây dựng nhà ở, công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt; lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, khu vực công cộng, đặc biệt là việc lấn chiếm sông, kênh, rạch.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến các chủ thể có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, có ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về xây dựng.

Có sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân.

II. Nội dung thực hiện

1. Trật tự kỷ cương trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

a) Cải tiến phương thức và nội dung nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về xây dựng; kịp thời tổ chức tập huấn văn bản pháp luật mới ban hành; tạo diễn đàn trao đổi thông tin (trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội) để các tổ chức, cá nhân trao đổi, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

b) Thực hiện nghiêm các quyết định, kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư, chất lượng công trình, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, quản lý trật tự xây dựng[1].

c) Thực hiện nghiêm tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng theo chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và khoản 1 Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả[2].

d) Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án (công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu…), thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án; lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm thực chất để triển khai thực hiện dự án; phấn đấu tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt trên 85% so với tổng Kế hoạch vốn phân bổ cả năm.

đ) Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt hồ sơ quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

e) Tổng hợp, theo dõi, cập nhật thông tin vi phạm từ chủ đầu tư để đăng tải lên Trang thông tin điện tử của các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư theo quy định, làm căn cứ cho việc lựa chọn nhà thầu.

g) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ các quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng và kế hoạch và đầu tư.

2. Trật tự kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu, rộng đến các tổ chức, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật về xây dựng công trình, nhà ở; hình thức tuyên truyền đảm bảo phong phú, đa dang (phát tờ rơi, thông qua các kênh thông tin, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, thông qua Chương trình “Tư vấn pháp luật” và chuyên mục “phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp,…) giúp người dân hiểu rõ các quy định có liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, để hưởng ứng và thực hiện đúng quy định.

b) Rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa xử lý dứt điểm; đề xuất các giải pháp xử lý.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới (đặc biệt là vi phạm về xây dựng nhà ở không đúng quy định, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, sông, kênh, rạch); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, các trường hợp buông lỏng quản lý.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

a) Các chủ đầu tư dự án, công trình:

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố (gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) có liên quan, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt trên 85%.

- Uỷ ban nhân dân Tỉnh kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Chủ đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện trực tiếp liên quan đến trách nhiệm thực hiện công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 dưới 85%;

- Chủ động cập nhật, nắm bắt trình tự thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, để đảm bảo vận hành phù hợp các bước từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng;

- Kiểm soát chặt chẽ năng lực thực tế của các nhà thầu tư vấn và thi công xây dựng (về nhân lực, thiết bị thi công…) theo hồ sơ lựa chọn nhà thầu và hợp đồng thi công, kịp thời phát hiện, chấm dứt hợp đồng đối với những nhà thầu có năng lực thực tế yếu kém so với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, đặc biệt là những nhà thầu có vi phạm về tiến độ so với thời gian ghi trong hợp đồng;

b) Sở Xây dựng:

- Kịp thời tổ chức triển khai thực hiện văn bản mới ban hành liên quan đến thực hiện Luật Xây dựng năm 2014; tham mưu điều chỉnh, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

- Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục thẩm định thiết kế và dự toán các dự án xây dựng được bố trí vốn hằng năm thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng;

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đảm bảo các dự án đầu tư được phê duyệt có hiệu quả, trong khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công;

- Đặc biệt là việc tăng cường thực hiện thẩm tra thiết kế làm cơ sở thực hiện thẩm định, có giải pháp quản lý chặt chẽ chất lượng công tác thẩm tra thiết kế và dự toán thông qua việc hướng dẫn quy trình thực hiện thẩm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thẩm tra không chính xác, không đúng quy định;

- Tổng hợp, theo dõi, cập nhật thông tin vi phạm của các chủ thể có liên quan thông qua: chủ đầu tư, qua công tác thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu và qua công tác thanh tra, kiểm tra; để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở, làm căn cứ cho việc lựa chọn nhà thầu;

- Thiết lập, hoàn thiện các kênh thông tin (trang thông tin điện tử, mạng xã hội) của Sở, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và trao đổi thông tin cần thiết;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2018-2020 và tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này vào cuối năm 2020;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Theo dõi chặt chẽ công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh và đăng tải thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của Tỉnh, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh giải pháp chỉ đạo, điều hành, điều chỉnh phù hợp, nhằm đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020;

- Đăng tải kịp thời và đầy đủ các thông tin về lĩnh vực đấu thầu trên trang thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và theo dõi thông tin cần thiết;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kế hoạch và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đấu thầu và lĩnh vực quản lý sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn Tỉnh.

d) Sở Tài chính:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu theo quy định; kịp thời rà soát và bố trí vốn tất toán các dự án hoàn thành, không để nợ đọng kéo dài; phối hợp cung cấp thông tin các chủ đầu tư vi phạm chậm lập và trình báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cho Sở Xây dựng để tổ chức xử lý theo thẩm quyền;

- Thiết lập, hoàn thiện các kênh thông tin (trang thông tin điện tử, mạng xã hội) của Sở, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và trao đổi thông tin cần thiết.

đ) Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đảm bảo tuân thủ thời gian và trình tự, thủ tục đúng quy định (nhất là thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với các dự án được bố trí vốn hằng năm) thuộc thẩm quyền thẩm định của các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành;

- Cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến nội dung thẩm định cho Sở Xây dựng để tổ chức xử lý theo thẩm quyền.

e) Công an Tỉnh:

Thực hiện đúng trình tự thủ tục và tuân thủ thời gian theo quy định trong công tác xem xét, thẩm duyệt hồ sơ thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của các dự án.

g) Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

- Kiểm soát tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục thẩm định thiết kế và dự toán của các dự án được bố trí vốn hàng năm thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư;

- Ưu tiên hỗ trợ kịp thời công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã được giao vốn đầu tư nhằm bảo đảm giải ngân đúng tiến độ; chịu trách nhiệm tổ chức quản lý chặt chẽ, không để xảy ra trường hợp lấn chiếm đất công, đất đã được bồi thường đang trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ các quy định của pháp luật; đồng thời làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc thanh toán vốn, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện kế hoạch;

- Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định về tình hình thực hiện đấu thầu trên địa bàn; thông tin cụ thể các trường hợp vi phạm pháp luật trong đấu thầu (bao gồm các chủ thể tham gia hoạt động đấu thầu);

- Xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng theo quy định.

h) Đối với các cơ quan quản lý, khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông,..):

Tích cực phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư dự án, công trình trong việc di dời các hạng mục, công trình hạ tầng kỹ thuật do mình quản lý nhưng nằm trong phạm vi thực hiện dự án; giúp chủ đầu tư dự án, công trình bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

2. Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng:

a) Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành Tỉnh có liên quan, xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng nhà ở, giúp người dân hiểu rõ các quy định có liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, để hưởng ứng thực hiện đúng quy định;

- Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn đối với các cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng tại các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng Thanh tra Sở;

- Tổ chức kiểm tra công tác triển khai, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, hướng dẫn các địa phương trong công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn;

- Nghiên cứu, đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh thống nhất nội dung triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng với chi phí tiết giảm tối đa nhưng vẫn đáp ứng tốt cho công tác quản lý, tạo điều kiện để các địa phương mở rộng phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn;

- Nghiên cứu, vận dụng các quy định hiện có, đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu nhà ở xã hội quy mô nhỏ, để bố trí các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (không có quyền sử dụng đất ở vị trí khác); nhằm chủ động cung cấp nơi ở cho người dân có nhu cầu, thu hẹp dần đối tượng vi phạm trật tự xây dựng liên quan đến việc xây dựng nhà ở;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền; đề xuất xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai, chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật; thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác sử dụng đất, chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất trái phép, không đúng mục đích.

c) Sở Giao thông Vận tải:

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa;

- Tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi đất của đường bộ, cọc mốc lộ giới; khảo sát luồng và cắm cọc mốc chỉ giới cho các tuyến đường thủy nội địa theo phân cấp quản lý của Tỉnh;

- Theo phân cấp quản lý, chỉ đạo Thanh tra Sở, đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã xác lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi theo quy định.

đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; kiểm soát chặt chẽ nội dung hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo theo đúng trách nhiệm quản lý; phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo, nhất là các trường hợp lắp đặt biển quảng cáo, băng - rôn không đúng quy định, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.

e) Sở Thông tin và Truyền thông:

Định hướng, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn Tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền thực hiện Kế hoạch này.

g) Ban Quản lý Khu kinh tế:

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu (theo diện tích đất được giao); phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn quản lý.

h) Sở Tư pháp:

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính; hỗ trợ các địa phương kiểm tra tính pháp lý các hồ sơ thuộc trường hợp phức tạp về cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng khi được Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao.

i) Công an Tỉnh:

Chỉ đạo lực lượng Công an tham gia, phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự trong công tác cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của cấp có thẩm quyền theo quy định.

k) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng ở cấp huyện, trong đó có công tác tổ chức công bố, công khai các đồ án quy hoạch và cắm mốc giới ngoài thực địa.

l) Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

- Thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, phối hợp tốt trong quản lý trật tự xây dựng theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành Tỉnh và đoàn thể ở địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng nhà ở, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, thông qua các hình thức: phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi đến từng cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng; thường xuyên tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn;

- Tăng cường công tác quản lý, triển khai thực hiện các quy hoạch xây dựng trên địa bàn; tập trung rà soát, đánh giá quy hoạch xây dựng theo định kỳ nhằm đảm bảo sự phù hợp của các đồ án quy hoạch xây dựng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình thực tế và định hướng phát triển của địa phương;

- Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định để tổ chức, công dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện theo quy hoạch;

- Tổ chức triển khai các dự án theo quy hoạch đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt; trường hợp chậm triển khai hoặc không triển khai thực hiện dự án, phải thông báo đến người dân được biết;

- Đẩy nhanh tiến độ việc tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thông qua Sở Xây dựng thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, phê duyệt; nội dung quy chế quản lý phải nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ những hạn chế, bất cập, vướng mắc của người dân (cụ thể như: xây dựng nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ; xây dựng mái che trên vỉa hè; buồng trên ban công; tầng hầm, bán hầm, tầng lửng,…);

- Sớm hoàn thành việc tổ chức lập hồ sơ thiết kế đô thị đối với các trục đường chính để triển khai thực hiện, nhằm tháo gỡ các bất cập hiện nay của các địa phương trong công tác quản lý nhà ở;

- Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc, thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn (kể cả các công trình, dự án do cơ quan cấp trên quyết định đầu tư, thẩm định, cấp giấy phép xây dựng); kịp thời phát hiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; ban hành và tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trong phạm vi đất của đường bộ và hành lang an toàn giao thông theo quy định pháp luật, nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, công dân;

- Không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới (đặc biệt là việc lấn chiếm sông, kênh, rạch, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa, đất bãi bồi ven sông; vi phạm hành lang an toàn đường bộ); tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê tất cả các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng chưa xử lý hoặc đã xử lý nhưng chưa dứt điểm để phân loại; phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất giải pháp xử lý theo quy định;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh khi để tiếp tục phát sinh vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; đồng thời xem xét làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn theo quy định pháp luật khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn mà không có biện pháp xử lý hoặc xử lý không kịp thời, dứt điểm, để tái diễn hành vi vi phạm.

3. Giao Sở Xây dựng: tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này vào cuối năm 2020.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện đảm bảo trật tự kỷ cương về xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố, Xã, Phường, Thị trấn thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban QLDA xây dựng chuyên ngành;
- Lưu: VT; NC/ĐTXD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 [1] Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 ban hành quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 12/6/2018 về nâng cao năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh và Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 ban hành quy chế phối hợp hoạt động quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Tỉnh.

[2] Năm 2020: (1) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù; (2) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.”