Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 106/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020); UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện gồm các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng chính phủ điện tử với các sáng kiến trong phát triển đô thị thông minh, hướng các hoạt động quản lý và điều hành địa phương trở nên phù hợp và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh hướng đến môi trường thân thiện, an toàn, công khai minh bạch; xây dựng các chính sách, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp; khuyến khích và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kêu gọi đầu tư của tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành qua đó đưa ra các sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính giúp cắt giảm các thành phần hồ sơ, giảm đầu mối và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong đó:

a) Duy trì vị trí dẫn đầu về Chính phủ điện tử.

b) Phấn đấu nằm trong nhóm địa phương có Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tốt hoặc khá.

c) Đưa vào vận hành ít nhất ba sáng kiến/năm trong hoạt động quản lý và điều hành kinh tế địa phương.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020

a) Về cải thiện môi trường kinh doanh

- Trên 90% số lượng doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Không có Sở ban ngành hay địa phương nào rơi vào nhóm có điểm số dưới điểm khá tại kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020.

- Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn tối đa không quá 120 ngày.

- Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng xuống còn tối đa không quá 63 ngày.

- Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xuống còn tối đa không quá 20 ngày (giảm 10 ngày so với chỉ tiêu của cả nước).

- Về nộp thuế: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục giải quyết miễn, giảm thuế thực hiện tối đa không quá 20 ngày; kiểm tra trước hoàn thuế thực hiện tối đa không quá 40 ngày; giải quyết thủ tục hành chính về miễn, giảm thu tiền sử dụng đất và miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, thời hạn giải quyết hồ sơ còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

b) Về cải thiện năng lực cạnh tranh

- 100% thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo chế độ một cửa, một cửa liên thông tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn.

- 100% các cơ quan hành chính có hệ thống mạng thông tin nội bộ, các văn bản, tài liệu chính thức (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định) trao đổi giữa các cơ quan hành chính được giao dịch hoàn toàn dưới dạng điện tử.

- Phấn đấu đạt 98% doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế qua mạng điện tử.

- 50% thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- 100% hồ sơ khiếu nại, vướng mắc của doanh nghiệp được giải quyết đúng theo thời gian quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ phát triển 5-10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Cải thiện môi trường kinh doanh

- Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh (PCI) sau khi nhận được kết quả công bố PCI năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian hoàn thành: Quý II/2020.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch và khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương DDCI năm 2020.

Cơ quan thực hiện:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch;

+ Viện nghiên cứu phát triển tỉnh khảo sát.

Thời gian hoàn thành: Quý I/2020.

- Triển khai đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thời gian hoàn thành: Quý IV/2020.

- Đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thời gian áp dụng: Bắt đầu Quý I/2020.

- Nhanh chóng phổ biến, cập nhật các quy định, chính sách pháp luật mới đến các nhóm đối tượng có liên quan thông qua các hình thức phổ biến qua Website, mạng xã hội, hội thảo, hội nghị...

Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, địa phương, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Thời gian áp dụng: Bắt đầu Quý I/2020.

- Cục Thuế, Cục hải Quan tỉnh xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật.

Cơ quan thực hiện: Cục Thuế, Cục hải Quan tỉnh Thời gian áp dụng: Năm 2020.

- Về cấp phép xây dựng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thực hiện gửi về Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng

Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Thời gian hoàn thành: 20/3/2020.

- Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Quý II/2020.

- Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục giải quyết miễn, giảm thuế; kiểm tra trước hoàn thuế; giải quyết thủ tục hành chính về miễn, giảm thu tiền sử dụng đất và miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cơ quan thực hiện: Cục thuế tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Quý II/2020.

- Về Bảo hiểm xã hội: Rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính về BHXH, BHYT nhằm rút ngắn thời gian giao dịch.

Cơ quan thực hiện: Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Quý II/2020.

2. Cải thiện năng lực cạnh tranh

- Đưa tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) tại các sở ban ngành, địa phương vào tiếp nhận và giải quyết theo chế độ một cửa, một cửa liên thông tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn.

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, địa phương, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.

- Tiếp tục vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh.

Thời gian Thực hiện: Bắt đầu Quý I/2020.

- Tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế” và các chương trình hỗ trợ người nộp thuế khác.

Cơ quan thực hiện: Cục thuế tỉnh.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu Quý I/2020.

- Hoàn thiện và tích hợp nhiều tiện ích vào phần mềm Hệ thống thông tin doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian hoàn thành: Quý III/2020.

- Xây dựng phần mềm quản lý rủi ro, từng bước đổi mới phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian hoàn thành: Quý IV/2020.

- Tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; kết nối cùng các Quỹ Khởi nghiệp khoa học và công nghệ, Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, các cơ quan ươm tạo,... tổ chức ươm tạo cho các ý tưởng các cá nhân, tổ chức đạt giải cao trong các cuộc thi do tỉnh, vùng, trung ương tổ chức.

Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan phối hợp: Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu Quý I/2020.

- Xây dựng mạng lưới kết nối nhà trường, doanh nghiệp trong đào tạo, tuyển dụng.

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu Quý I/2020.

- Đôn đốc, hỗ trợ Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động hiệu quả, đầu tư giải ngân vốn tối thiểu 05 dự án khởi nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu Quý I/2020.

3. Cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh

Các Sở, Ban, ngành, địa phương, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu trong việc thực hiện các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

4. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh: tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các Ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hoạt động thanh toán; Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tích cực kết nối các đơn vị cung ứng dịch vụ công, hành chính công đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

- Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh: Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán hiện đại, dễ sử dụng, rà soát các quy định nội bộ, tăng cường các biện pháp an ninh, tiêu chuẩn bảo mật mới, đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức, sắp xếp hợp lý, hiệu quả mạng lưới ATM, POS, mPOS và các thiết bị chấp nhận thẻ khác trên địa bàn, phối hợp các đơn vị cung ứng dịch vụ công, hành chính công làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh: phối hợp ngành ngân hàng đẩy mạnh giao dịch nộp thuế qua ngân hàng, phấn đấu 80% giao dịch nộp thuế tại thành phố Huế thực hiện qua ngân hàng; Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố Huế có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ thu ngân sách nhà nước.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng, phấn đấu 100% các trường đại học, cao đẳng, trường học trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng.

- Sở Y tế, Bệnh viện TW Huế: Chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với các tổ chức trung gian thanh toán để thu viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu 50% bệnh viện tại thành phố Huế chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng.

- 100% các đơn vị: Công ty Điện lực tỉnh, Công ty cấp nước tỉnh, Công ty Môi trường và công trình đô thị Huế, Công ty Viễn thông, Bưu điện tỉnh phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ thu tiền điện, nước, vệ sinh môi trường, cước phí điện thoại... phấn đấu tại địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy có 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng; 50% cá nhân, hộ gia đình thành phố Huế thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: phối hợp ngành ngân hàng đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, phấn đấu tại địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thực hiện gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Sở Y tế, Bệnh viện TW Huế, Công ty Điện lực tỉnh, Công ty cấp nước tỉnh, Công ty Môi trường và công trình đô thị Huế, Công ty Viễn thông, Bưu điện tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh… triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Trước ngày 15/11/2020, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh).”

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách tỉnh và huy động hợp pháp khác. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan, các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí trong ngân sách của cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này, chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; Thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo. Trước ngày 05 tháng 6 và trước ngày 05 tháng 12 năm 2020, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh xem xét. Đồng thời, đưa nội dung thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh vào báo cáo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội định kỳ 6 tháng và hàng năm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Phòng TM&CN VN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND TP Huế, thị xã và các huyện;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, DN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ