Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng Kế hoạch thực hiện giám sát năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện tốt nội dung Chương trình giám sát năm 2020 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung giám sát theo đúng quy trình quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

3. Đảm bảo hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân không chồng chéo về nội dung, thời gian và địa điểm giám sát; đồng thời các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát chủ động bố trí thời gian làm việc với các Đoàn giám sát.

II. GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN

1. Đối với các báo cáo trình Hội đồng nhân dân tại kỳ họp

- Các Ban Hội đồng nhân dân chủ trì (theo lĩnh vực phụ trách), phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp và xây dựng báo cáo thẩm tra của Ban báo cáo Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp theo quy định.

- Ngoài ra, tùy điều kiện và tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở, ngành báo cáo một số nội dung khác tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ giao các Ban thẩm tra (theo lĩnh vực phụ trách), báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp theo quy định.

2. Đối với hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, tham mưu, phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Thường trực Hội đồng nhân dân nghiên cứu, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; chuẩn bị, tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm. Tổng hợp ý kiến chất vấn, tham mưu nhóm vấn đề chất vấn và thời gian tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Đối với việc xem xét các văn bản quy phạm pháp luật

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, khi phát hiện dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021.

III. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ (Có bảng thống kê giám sát kèm theo)

1. Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân

a) Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: Thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên, Phú Quốc, Kiên Lương.

- Thời gian tiến hành: Tháng 10 năm 2020.

b) Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức 01 phiên giải trình và 01 phiên chất vấn. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể về nội dung, đối tượng, cơ quan phối hợp chất vấn, giải trình và thời gian tiến hành, trình Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân giao các Ban Hội đồng nhân dân thực hiện các nội dung giám sát cụ thể như sau:

2.1. Ban Kinh tế - Ngân sách

a) Giám sát tình hình thực hiện một số điều của Luật Phí và Lệ phí và các quy định của pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2020.

b) Giám sát tình hình thanh toán, quyết toán và xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát:

+ Các sở, ngành cấp tỉnh: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp.

+ Cấp huyện: UBND huyện Hòn Đất, Kiên Hải, An Minh và Phú Quốc.

- Thời gian tiến hành: Giữa cuối tháng 9 năm 2020

2.2. Ban Văn hóa - Xã hội

a) Giám sát việc thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Sở Văn hóa và Thể thao; Ủy ban nhân dân các huyện: Gò Quao, Hòn Đất, Châu Thành, Phú Quốc, Kiên Lương; một số di tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tiến hành: Đầu tháng 3 năm 2020.

b) Giám sát việc thực hiện Luật Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Giồng Riềng, Tân Hiệp; Ủy ban nhân dân một số xã, phường thuộc các huyện, thành phố nêu trên.

- Thời gian tiến hành: Đầu tháng 5 năm 2020.

2.3. Ban Pháp chế

a) Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và thực hiện công tác điều tra của Công an tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Công an tỉnh; Công an các huyện, thành phố: Hà Tiên, Rạch Giá, Kiên Lương, Gò Quao, An Minh, Phú Quốc và công an cấp xã thuộc các huyện, thành phố nêu trên.

- Thời gian tiến hành: Giữa cuối tháng 5 năm 2020.

b) Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về thực hành quyền Công tố và Kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân.

- Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, huyện Giang Thành, Hòn Đất, Tân Hiệp, Giồng Riềng, U Minh Thượng, Kiên Hải.

- Thời gian tiến hành: Tháng 8 năm 2020.

2.4. Ban Dân tộc

a) Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

- Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện: Gò Quao, U Minh Thượng, Hòn Đất, Vĩnh Thuận.

- Thời gian tiến hành: Cuối tháng 3 năm 2020.

b) Giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất pháp lý hoặc điển hình.

- Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện: Giang Thành, An Biên, Giồng Riềng, Châu Thành.

- Thời gian tiến hành: Đầu tháng 9 năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát cụ thể, đảm bảo theo đúng quy trình quy định của pháp luật, đạt chất lượng và hiệu quả.

2. Các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực nghiên cứu, nắm tình hình thực tế về các chuyên đề giám sát trên, tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát khi được mời tham gia.

3. Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo (theo đề cương của Đoàn giám sát) và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, cung cấp tài liệu liên quan khi đoàn có yêu cầu và mời thành phần tham dự đầy đủ làm việc với Đoàn giám sát.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu, đảm bảo điều kiện phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát theo kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- Lãnh đạo VP, các phòng và chuyên viên;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Thăng

 

BẢNG THỐNG KÊ

SỐ LƯỢT THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẾN GIÁM SÁT TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN VÀ TỈNH NĂM 2020

STT

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT

THỜI GIAN VÀ CƠ QUAN TIẾN HÀNH GIÁM SÁT

TỔNG SỐ

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

 

1

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

TT

01

2

UBND TP Hà Tiên

 

 

VH

 

 

 

01

3

UBND huyện Gò Quao

DT, VH

 

 

 

 

 

02

4

UBND huyện Giồng Riềng

 

 

VH

 

DT

 

02

5

UBND huyện An Minh

 

 

 

 

KT

 

01

6

UBND huyện Hòn Đất

DT, VH

 

 

 

KT

 

03

7

UBND huyện Tân Hiệp

 

 

VH

 

 

 

01

8

UBND huyện Châu Thành

VH

 

 

 

DT

 

02

9

UBND huyện Vĩnh Thuận

DT

 

 

 

 

 

01

10

UBND huyện Phú Quốc

VH

 

 

 

KT

 

02

11

UBND TP Rạch Giá

 

 

VH

 

 

 

01

12

UBND huyện Kiên Hải

 

 

 

 

KT

 

01

13

UBND huyện Kiên Lương

VH

 

 

 

 

 

01

14

UBND huyện Giang Thành

 

 

 

 

DT

 

01

15

UBND huyện An Biên

 

 

 

 

DT

 

01

16

UBND huyện U Minh Thượng

DT

 

 

 

 

 

01

17

Sở Công thương

 

KT

 

 

 

 

01

18

Sở Văn hóa và Thể thao

VH

KT

VH

 

 

 

03

19

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

VH

 

 

 

01

20

Sở Xây dựng

 

KT

 

 

 

 

01

21

Sở NN và Phát triển NT

 

KT

 

 

KT

 

02

22

Sở Y tế

DT

 

 

 

KT

 

02

23

Ban Dân tộc tỉnh

DT

 

 

 

 

 

01

24

Sở LĐ-TB và XH

DT

 

 

 

DT

 

02

25

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

KT, DT

 

02

26

Sở Tài chính

DT

KT

 

 

KT

 

03

27

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

KT

 

 

 

TT

02

28

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

 

KT

 

01

29

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

KT

 

01

30

Sở Tư Pháp

 

 

 

 

DT

 

01

31

Đài Phát thanh-Truyền hình

 

 

VH

 

 

 

01

32

Cục Thuế tỉnh

 

KT

 

 

 

 

01

33

BQL DA ĐTXD chuyên ngành dân dụng và công nghiệp

 

 

 

 

KT

 

01

34

BQLDADDTXD các công trình NN và PT nông thôn

 

 

 

 

KT

 

01

35

BQLDA xây dựng các công trình giao thông

 

 

 

 

KT

 

01

36

Chi nhánh VPĐKQSDĐ thành phố Rạch Giá

 

 

 

 

 

TT

01

37

Chi nhánh VPĐKQSDĐ thành phố Hà Tiên

 

 

 

 

 

TT

01

38

Chi nhánh VPĐKQSDĐ huyện Phú Quốc

 

 

 

 

 

TT

01

39

Chi nhánh VPĐKQSDĐ huyện Kiên Lương

 

 

 

 

 

TT

01

40

Công an Tỉnh

 

 

PC

 

 

 

01

41

Công an thành phố Hà Tiên

 

 

PC

 

 

 

01

42

Công an thành phố Rạch Giá

 

 

PC

 

 

 

01

43

Công an huyện Kiên Lương

 

 

PC

 

 

 

01

44

Công an huyện Gò Quao

 

 

PC

 

 

 

01

45

Công an huyện An Minh

 

 

PC

 

 

 

01

46

Công an huyện Phú Quốc

 

 

PC

 

 

 

01

47

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

 

 

 

PC

 

 

01

48

Viện Kiểm sát nhân dân TP Rạch Giá

 

 

 

PC

 

 

01

49

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giang Thành

 

 

 

PC

 

 

01

50

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất

 

 

 

PC

 

 

01

51

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng

 

 

 

PC

 

 

01

52

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Hiệp

 

 

 

PC

 

 

01

53

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Hải

 

 

 

PC

 

 

01

54

Viện Kiểm sát nhân dân huyện U Minh Thượng

 

 

 

PC

 

 

01