Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THTHPL) năm 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xem xét, đánh giá thực trạng, hiệu quả thi hành pháp luật; Trên cơ sở kết quả theo dõi THTHPL, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi THTHPL, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Công tác theo dõi THTHPL được thực hiện khách quan, công khai, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp theo dõi THTHPL theo lĩnh vực và theo địa bàn; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức;

- Huy động sự tham gia, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cá nhân, tổ chức khác trong việc theo dõi THTHPL;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

A. Triển khai công tác theo dõi THTHPL

1. Xây dựng Kế hoạch theo dõi THTHPL trên địa bàn tỉnh

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan;

Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2016.

2. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi THTHPL

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan;

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi THTHPL

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan;

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

B. Theo dõi THTHPL trên địa bàn tỉnh

1. Lĩnh vực trọng tâm

a) Lĩnh vực trọng tâm theo dõi THTHPL

- THTHPL về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai;

- Tình hình thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

b) Các lĩnh vực còn lại (Không thuộc các lĩnh vực trọng tâm nêu trên)

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động lựa chọn và tổ chức theo dõi, đánh giá theo sự chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương và Kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

c) Phân công nhiệm vụ

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước Quý III năm 2016.

2. Nội dung theo dõi

Thực hiện theo quy định từ Điều 7 đến Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và từ Điều 1 đến Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.

3. Hình thức theo dõi THTHPL

a) Thu thập, xử lý thông tin về THTHPL

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên;

- Phân công thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thu thập thông tin về THTHPL, xem xét, nghiên cứu, xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh từ các nguồn:

+ Báo cáo tình hình thi hành pháp luật của các đơn trực thuộc;

+ Thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp.

Thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp phải được kiểm tra, đối chiếu trước khi sử dụng để đánh giá THTHPL.

b) Kiểm tra THTHPL

- Nội dung: Kiểm tra THTHPL về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai tại Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi;

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian: Quý III năm 2016.

c) Điều tra, khảo sát THTHPL

- Nội dung: Điều tra, khảo sát tình hình thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong, Kỳ Sơn, Đà Bắc;

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan;

- Thời gian: Quý II năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện Kế hoạch; kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi THTHPL.

b) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về theo dõi THTHPL; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Kế hoạch làm việc của Đoàn Kiểm tra liên ngành, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra.

c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng mẫu Phiếu khảo sát và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện việc khảo sát theo mẫu Phiếu.

2. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

- Chủ động theo dõi THTHPL trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; Phối hợp với Sở Tư pháp, các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động để theo dõi THTHPL đối với lĩnh vực trọng tâm nêu tại điểm a khoản 1 phần B mục II của Kế hoạch này;

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các hoạt động để theo dõi THTHPL đối với lĩnh vực trọng tâm nêu tại điểm a khoản 1 phần B mục II của Kế hoạch này.

3. Các Sở, Ban, Ngành

- Căn cứ vào kế hoạch theo dõi THTHPL của Bộ, Ngành quản lý và kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác theo dõi THTHPL năm 2016 của cơ quan, đơn vị mình trong đó lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị;

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi THTHPL; khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo nội dung Kế hoạch;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi THTHPL trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi THTHPL theo quy định tại Kế hoạch này;

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (đã được xác định tại Kế hoạch này). Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương có thể xác định thêm lĩnh vực trọng tâm khác bổ sung vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi THTHPL trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi THTHPL trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi THTHPL trên địa bàn tỉnh.

6. Báo cáo công tác theo dõi THTHPL

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm lập báo cáo theo dõi THTHPL năm 2016 gửi về Sở Tư pháp (trước ngày 05 tháng 10) để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung của Báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Sở Tư pháp là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, xây dựng Báo cáo toàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Kinh phí theo dõi THTHPL

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, Các Phó PVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 80b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương