Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Cà Mau, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2020-2025 VÀ 2026-2030

Thực hiện Công văn số 2797/BCT-TKNL ngày 22/4/2019 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch triển khai với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; huy động mọi nguồn lực nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa chương trình tiết kiệm năng lượng thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2020-2025

- Xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Đạt mức tiết kiệm năng lượng 2,0% đến 4,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh.

- Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu phân phối, kinh doanh và sử dụng điện, giảm tổn thất điện năng xuống thấp hơn 3,5%.

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trong tỉnh xây dựng chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng.

- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

- Đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn.

- Đạt 02 công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp mở các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ cho 50-100 cán bộ quản lý năng lượng/kiểm toán năng lượng tại các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh.

- Phối hợp với các trường học trong tỉnh tổ chức 05-10 cuộc thi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2.2. Giai đoạn 2026-2030

- Đạt mức tiết kiệm năng lượng 3,0 đến 5,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh.

- Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu phân phối, kinh doanh và sử dụng điện, giảm tổn thất điện năng xuống thấp hơn 5,0%.

- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

- Đạt 05 công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp mở các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ cho 100-150 cán bộ quản lý năng lượng/kiểm toán năng lượng tại các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh.

- Phối hợp với các trường học trong tỉnh tổ chức 10-20 cuộc thi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Kế hoạch này áp dụng đối với mọi đối tượng bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật của địa phương về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nghiên cứu xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chứng nhận tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Rà soát và thực hiện các định mức, mức tiêu thụ năng lượng cho các ngành/phân ngành thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và dịch vụ.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích, thúc đẩy hợp tác công tư trong thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng và tích hợp năng lượng tái tạo.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn và các biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.

2. Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động: Sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình,.. Trong đó, tập trung hỗ trợ những hoạt động sau:

- Thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng các hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến cho các cơ sở sử dụng năng lượng.

- Cải tiến quy trình công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thân thiện môi trường, giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

- Ứng dụng các công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, viễn thông, tưới tiêu, khai thác, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản,...

- Ứng dụng năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các giải pháp cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu của phương tiện, thiết bị.

- Lắp đặt, cải tạo, thay thế các phương tiện, thiết bị, linh kiện, máy móc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh học, năng lượng sinh khối,...) cho các công trình công cộng, tòa nhà, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống chiếu sáng đô thị, đường giao thông, báo hiệu giao thông, các cơ sở sản xuất công nghiệp,...

- Sản xuất thiết bị, phương tiện có hiệu suất năng lượng cao, vật liệu mới ứng dụng trong các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Triển khai hệ thống quảng bá, phân phối sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

- Hướng dẫn, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh học, năng lượng sinh khối,...) trong các hộ gia đình.

- Xây dựng các mô hình trình diễn về vay vốn đầu tư cho dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đánh giá, triển khai ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp.

- Các hoạt động khác liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Thực hiện thống kê cơ sở dữ liệu ngành về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin về cơ sở dữ liệu năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với các cơ sở dữ liệu khác.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ, thiết bị thông minh, tích hợp trong quản lý, vận hành hệ thống sử dụng năng lượng và quản lý, điều hành giao thông vận tải.

- Xây dựng và hướng dẫn sử dụng phần mềm trong quản lý, cập nhật dữ liệu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với các đối tượng sử dụng năng lượng, các cơ quan quản lý năng lượng các cấp.

4. Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Đào tạo nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ, các cơ quan đầu mối về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương trong việc tổ chức quản lý thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đào tạo, tập huấn các nội dung chuyên môn, kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở sử dụng năng lượng.

- Cập nhập, biên soạn mới tài liệu đào tạo, tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn, phục vụ các hoạt động nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các đối tượng khác nhau.

- Đối với cơ sở sử dụng năng lượng:

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, người lao động trong đơn vị về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, lập kế hoạch và thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giữa các đơn vị.

- Đối với các tổ chức tín dụng: Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực thẩm định các dự án cho vay trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đối với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp: Đào tạo, phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Tổ chức hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các đối tượng liên quan.

- Hỗ trợ việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện việc tuân thủ pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới Luật.

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

6. Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt; xây dựng chương trình phóng sự, chuyên đề tuyên truyền tiết kiệm năng lượng đăng tải định kỳ trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi.

- Thiết kế, lắp đặt tranh, ảnh, pano, phát hành tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng đến các sở, ban, ngành và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo về tiết kiệm năng lượng, sử dụng các thiết bị, đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng; bình đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, về sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo,...

7. Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tìm kiếm, huy động, hợp tác các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án hỗ trợ đầu tư liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

8. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Huy động nguồn lực con người, trang thiết bị nghiên cứu, tài chính từ ngân sách nhà nước, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để xây dựng năng lực khoa học và công nghệ quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm để phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào thực tế sản xuất.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí: Kinh phí ngân sách Trung ương, nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế của tỉnh, nguồn kinh phí đối ứng từ các doanh nghiệp và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định.

- Hàng năm, căn cứ vào Chương trình giai đoạn quốc gia, Kế hoạch giai đoạn của địa phương và điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Công Thương đăng ký kế hoạch kinh phí gửi Bộ Công Thương phân bổ đối với nguồn kinh phí Trung ương; gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với kinh phí ngân sách tỉnh.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng, các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng sử dụng nguồn kinh phí đối ứng của đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo định kỳ 06 tháng, năm.

- Là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện kế hoạch; làm việc với các chuyên gia, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, các Viện nghiên cứu, các Chủ đầu tư có mô hình thành công cùng với các đơn vị thực hiện các đề án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đạt kết quả; tổng hợp các vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan thực hiện nội dung quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp và hộ gia đình,...

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành để thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030.

- Phối hợp kiểm tra, đánh giá việc triển khai công tác tuyên truyền chương trình triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh theo. Theo dõi, tổng hợp kết quả, báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền chương trình triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng năm.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin và văn bản về đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến chương trình triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm lên Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các dự án sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trên địa tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ vào nội dung của chương trình, nhu cầu của các cơ quan và kết quả rà soát, tổng hợp của Sở Công Thương, hàng năm bố trí kinh phí thực hiện chương trình theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn của kế hoạch theo quy định hiện hành.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan thực hiện nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng, cụ thể:

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng.

- Phổ biến, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp trong xây dựng các tòa nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức cá nhân hoạt động xây dựng và các đơn vị quản lý tòa nhà.

5. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải, cụ thể như:

- Nghiên cứu, hợp lý hóa mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm tối ưu hóa năng lực giao thông vận tải, hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng.

- Tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học là nhiên liệu thay thế cho một số phương tiện giao thông vận tải.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với sản xuất nông nghiệp, cụ thể như:

- Tổ chức quy hoạch hệ thống thủy lợi hợp lý, khai thác vận hành hợp lý các trạm bơm của hệ thống thủy lợi.

- Vận động các hộ gia đình ở nông thôn thực hiện mô hình gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lồng ghép với việc triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn, hỗ trợ triển khai sử dụng khí sinh học (Biogas) để phục vụ sinh hoạt và phát điện tại các trang trại chăn nuôi, cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn.

- Lồng ghép Chương trình tiết kiệm năng lượng vào các dự án phát triển Ngành nông nghiệp.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì thông báo đến các sở, ngành, các tổ chức liên quan đề xuất đặt hàng và ưu tiên bố trí triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong việc sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

9. Ban Quản lý Khu kinh tế

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan thực hiện nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động khu công nghiệp, cụ thể:

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

- Phổ biến, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp trong xây dựng các công trình trong khu công nghiệp đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

10. Công ty Điện lực Cà Mau

- Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức có liên quan thực hiện phân phối sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, cải tạo, nâng cấp đồng bộ lưới điện và hệ thng lưới điện tự dùng,...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu phân phối và kinh doanh.

- Tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ công nhân viên tham gia quản lý vận hành lưới điện.

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) hoặc đột xuất về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

11. UBND các huyện, thành phố Cà Mau

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, phát động các phong trào tiết kiệm năng lượng tại các xã, phường, thị trấn và khu dân cư; Mỗi năm ít nhất một lần phải tổ chức lễ phát động treo Pano, khẩu hiệu và dán áp phích có hình ảnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho người dân và cộng đồng.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu của UBND tỉnh

12. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh

Quan tâm phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

13. Các cơ quan Báo, Đài

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng các chuyên đề, tin bài giới thiệu các biện pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất nghiên cứu ứng dụng các thiết bị tiết kiệm điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; chuyên mục thông tin trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

14. Trách nhiệm của tổ chức sử dụng năng lượng

- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với phương tiện, thiết bị tiêu hao năng lượng do đơn vị quản lý theo lộ trình được phê duyệt; tổ chức giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; cập nhật, bổ sung kế hoạch giai đoạn sau.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng; nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý các nguồn gây thất thoát, lãng phí năng lượng.

- Đầu tư, cải tạo phương tiện, thiết bị, công trình sử dụng năng lượng; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát sử dụng năng lượng tại đơn vị.

- Xây dựng quy trình quản lý, ứng phó, khắc phục rủi ro; bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố trong sử dụng năng lượng tại đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, người lao động trong đơn vị về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đơn vị.

- Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch và thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giữa các đơn vị.

- Báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả về Sở Công Thương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c)
- Các PCT UBND tỉnh (để biết);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Công ty Điện lực Cà Mau;
- Các cơ quan báo, đài;
- LĐVP UBND tỉnh (theo dõi);
- Cổng Thông tin điện tử;
- Phòng KT(T12/04);
- Lưu: VT.Tr 02/01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2020-2030

1. Xây cơ chế và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

b

Thời gian

2020 - 2025

2. Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động: Sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh

b

Thời gian

2020 - 2030

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

b

Thời gian

2020 - 2030

4. Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b

Thời gian

2020 - 2030

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

b

Thời gian

2020 - 2030

6. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, Đài truyền hình, phát thanh, các đơn vị truyền thông liên quan.

b

Thời gian

2020 - 2030

7. Xây dựng và thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b

Thời gian

2020 - 2030

8. Tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các phương tiện giao thông vận tải

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Giao thông vận tải.

Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b

Thời gian

2020-2030

9. Tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình dân dụng và các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Xây dựng.

Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b

Thời gian

2020 - 2030

10. Tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b

Thời gian

2020 - 2030

11. Tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong Khu công nghiệp

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Ban quản lý Khu kinh tế

Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b

Thời gian

2020 - 2030

12. Phát triển và tăng cường năng lực mạng lưới tổ chức, cá nhân về tiết kiệm năng lượng từ trung ương đến địa phương

a

Đơn vị thực hiện

Chủ trì: Sở Công Thương.

Phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b

Thời gian

2020-2030

Lưu ý: Đối với các đề tài, dự án, nội dung chưa có chủ trương của cấp thẩm quyền, cơ quan chủ trì phải báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước khi thực hiện.