Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2119/HD-BTĐKT

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (01/02/2013) đến nay; sau khi thống nhất với Thanh tra Chính phủ và Ban Nội chính Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng trên các mặt sau:

- Quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;

- Phát hiện các hành vi tham nhũng;

- Xử lý các hành vi tham nhũng.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ và những điều kiện, tiêu chuẩn sau:

1. Đối với tập thể:

Tập thể được khen thưởng không để xảy ra các vụ việc tham nhũng trong nội bộ đơn vị hoặc trong lĩnh vực quản lý của mình và có thành tích xuất sắc ở một trong những lĩnh vực sau:

a) Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó:

- Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của cấp trên đảm bảo kịp thời, đúng nội dung;

- Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; kết quả xây dựng thể chế; có kiến nghị hoàn thiện thể chế;

- Xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng;

- Có sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng;

- Tổ chức tốt công tác tiếp dân, đặc biệt là tiếp công dân của lãnh đạo theo yêu cầu của Luật Tiếp công dân;

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

b) Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

- Thực hiện công khai, minh bạch về chính sách, pháp luật; công khai, minh bạch trên các lĩnh vực: công tác cán bộ, lĩnh vực về tài chính và ngân sách; quy hoạch; đất đai, tài nguyên; đầu tư, mua sắm công; giáo dục; y tế;

- Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ;

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Triển khai xác minh về minh bạch tài sản, thu nhập;

- Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

c) Ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng thông qua các hoạt động:

- Tự kiểm tra nội bộ;

- Công tác thanh tra; giải quyết tố cáo tham nhũng;

- Hoạt động giám sát;

- Công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng.

d) Xử lý kịp thời, đúng đối tượng; thu hồi tài sản tham nhũng về cho Nhà nước, gồm các hình thức xử lý:

- Xử lý kỷ luật hành chính đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm;

- Xử lý hình sự tội phạm tham nhũng qua các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử;

- Thu hồi tiền và tài sản tham nhũng.

2. Đối với cá nhân:

Cá nhân được khen thưởng là người có thành tích xuất sắc ở một trong những lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng;

- Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;

- Ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng;

- Xử lý kịp thời, đúng đối tượng; thu hồi tài sản tham nhũng về cho Nhà nước.

Trường hợp cá nhân là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được đề nghị khen thưởng thì trong nội bộ đơn vị hoặc trong lĩnh vực quản lý của cá nhân đó không có các vụ việc tham nhũng.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn nêu trên, các bộ, ban, ngành, địa phương căn cứ vào đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương để đề ra các tiêu chuẩn phù hợp làm căn cứ xét, khen thưởng theo thẩm quyền.

III. HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh:

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng.

Số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng do các bộ, ngành, địa phương căn cứ thực tế quy định.

2. Khen thưởng cấp Nhà nước:

Các bộ, ngành, địa phương lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương Lao động hạng Ba.

Mỗi ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích xuất sắc nổi trội, có sức lan tỏa trong phạm vi bộ, ngành, địa phương hoặc toàn quốc để đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ

Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ.

1. Thủ tục

- Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Vụ (Phòng, Ban) Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thanh tra, cơ quan nội chính của bộ, ngành, địa phương hoàn chỉnh hồ sơ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng để báo cáo, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Hồ sơ

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của bộ, ngành, địa phương;

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bộ, ngành, địa phương;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

- Đối với tập thể doanh nghiệp hoặc người đứng dầu doanh nghiệp: Hồ sơ đề nghị khen thưởng có kèm theo xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm xã hội; xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm... và báo cáo kiểm toán (nếu thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định tại Luật Kiểm toán độc lập).

3. Thời gian

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 31/8/2020; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện việc phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng để trình Thủ tướng Chính phủ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Hướng dẫn này các bộ, ngành, địa phương xây dựng hướng dẫn khen thưởng theo thẩm quyền và xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020.

- Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban TĐ-KT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ (Phòng, Ban) TĐKT các bộ, ban, ngành,
MTTQ, đoàn thể TW;
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban TĐ-KT TW;
- Lưu: VT, Vụ II.

TRƯỞNG BAN
Phạm Huy Giang