Thủ tục hành chính: Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con thương binh liệt sĩ vượt khó học giỏi - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con thương binh liệt sĩ vượt khó học giỏi - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-102772-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Liên đoàn lao động, Sở Giáo dục – Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày ( Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ theo qui định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hỗ trợ học bổng cho trẻ em trẻ em nghèo, trẻ em con thương binh liệt sĩ, có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó học giỏi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng