Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285177-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao Động – Thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao Động - Thương binh xã hội cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định .
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng