Thủ tục hành chính: Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép cơ sở X - Quang Y tế - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép cơ sở X - Quang Y tế - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-016840-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ khoa học và công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng