Thủ tục hành chính: Hiệp y khen thành tích cao - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Hiệp y khen thành tích cao - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-241938-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, khen thưởng thuộc Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại Phòng Hành chính – Tổng hợp Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: Không quy định rõ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng