Thủ tục hành chính: Giấy phép khảo sát khoáng sản - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giấy phép khảo sát khoáng sản - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-136277-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc ; Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện 60 ngày làm việc. Tại Sở Tài nguyên và môi trường: 53 ngày làm việc; Tại Ủy ban nhân dân thành phố: 07ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung tài liệu hoặc lấy ý kiến của các Sở, ngành: 10 ngày làm việc. Sau khi khách hàng bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu: 60 ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường: 53 ngày làm việc; Ủy ban nhân dân Thành phố: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng