Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân (nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn) - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân (nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn) - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-143352-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quá năm mươi (50) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không kể thời gian thực hiện các công việc của Ủy ban nhân dân cấp xã)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng