Thủ tục hành chính: Giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS298
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc (UBND cấp xã 10 ngày, Phòng TNMT 10 ngày, VPĐKQSDĐ 05 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định giao đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng