Thủ tục hành chính: Giám định kế toán tài chính - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Giám định kế toán tài chính - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-062546-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Kế toán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Theo Quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng