Thủ tục hành chính: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai Thành viên trở lên - Khánh Hòa

Thông tin

Số hồ sơ: T-KHA-039381-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng “một cửa” Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cá nhân đăng ký hồ sơ qua mạng điện tử tại địa chỉ:
http://www.khanhhoainvest.gov.vn
Thời hạn giải quyết: Thời gian là trong ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng