Thủ tục hành chính: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-158174-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế , Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo thu hồi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng