Thủ tục hành chính: Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-256971-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Liên hệ Phòng Nội vụ;
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin giải thể người có thẩm quyền giải thể phải ra quyết định giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng