Thủ tục hành chính: Giải quyết trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-027250-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng