Thủ tục hành chính: Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-071582-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Công thương huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: a) Trường hợp không thành lập Hội đồng tư vấn: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. b) Trường hợp thành lập Hội đồng tư vấn: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng