Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần đầu (Sở Nội vụ) - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết khiếu nại lần đầu (Sở Nội vụ) - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-241510-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Nội vục
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Sở Nội vụ (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)
- Thông qua đường Bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Không quá 30 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý
- Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, không quá 45 ngày, đối với những vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo hoặc Quyết định giải quyết khiếu nại
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng