Thủ tục hành chính: Giải quyết hưởng chế độ tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động đối với người lao động - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết hưởng chế độ tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động đối với người lao động - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-100182-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhân sự đơn vị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quân y
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Bảo hiểm xã hội BQP giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng