Thủ tục hành chính: Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS503
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận bản khai, kèm theo bản sao quyết định phong tặng gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng