Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp một lần - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp một lần - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-252221-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Trung tâm Giới thiệu việc làm- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng