Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép xây dựng - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép xây dựng - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-139058-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng