Thủ tục hành chính: Gia hạn chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền cho người nước ngoài - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền cho người nước ngoài - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-134507-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ tại Sở Y tế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng