Thủ tục hành chính: Ghi nợ tiền sử dụng đất - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Ghi nợ tiền sử dụng đất - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-056940-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Khi có Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân huyện thì chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng