Đối tượng, điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi thu hút

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33300

Câu hỏi:

Tôi là giáo viên công tác tại xã Biên giới thuộc diện đầu tư chương trình 135 nhưng không phải là xã đặc biệt khó khăn. Cho tôi hỏi: Trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp (ưu đãi + thu hút) theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 hoặc Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 không? Trân trọng cảm ơn.?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 19/2013/NĐ-CP;

– 

2. Nội dung tư vấn

Trong trường hợp này theo quy định Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 có quy định cụ thể như sau về đối tượng được áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn như sau

 "Điều 2. Đối tượng áp dụng

2. Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn."

So với Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 thì  Nghị định 19/2013/NĐ-CP đã bổ sung một số điều khoản về đối tượng áp dụng rõ ràng và chi tiết hơn. Anh(chị) có nêu trong câu hỏi là anh(chị) công tác tại xã Biên giới thuộc diện đầu tư 135 tuy nhiên không phải vùng khó khăn .

Theo Thông tư 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP có quy định một số điều khoản cụ thể hướng dẫn về vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

"Điều 1. Hướng dẫn về vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP

1. Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa.

2. Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

a) Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II);

b) Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tưChương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;

c) Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;

d) Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015.

3. Các thôn, buôn, xóm, bản làng, phum, sóc, ấp...(gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quy định tại các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Cụ thể:

a) Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;

b) Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Dân tộc về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

4. Khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hoặc cơ quan có thẩm quyền (gọi chung là cấp có thẩm quyền) ban hành các Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Quyết định quy định tại Điều này thì thực hiện theo các Quyết định đó; khi các xã, thôn có tên trong các Quyết định quy định tại Điều này được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã hoàn thành mục tiêu chương trình thì đối tượng thuộc phạm vi các xã, thôn đó không được hưởng chế độ quy định tại Thông tư liên tịch này kể từ tháng sau liền kề với tháng Quyết định có hiệu lực thi hành."

Như vậy, việc anh(chị) có quyền được hưởng phụ cấp ữu đãi và phụ cấp thu hút hay không phụ thuộc vào việc nơi anh(chị) đang sống có nằm trong danh sách theo các quyết định trên hay không. Bạn cần phải xác định bạn thuộc khu vực nào nêu trên để xem xem nơi mình đang sinh sống có nằm trong diện được hưởng hỗ trợ hay không được hưởng. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam