Thủ tục hành chính: Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS425
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập danh sách gửi Cục Người có công: 30 ngày
- Trả Bằng Tổ quốc ghi công ngay sau khi tiếp nhận từ Cục Người có công
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng Tổ quốc ghi công
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng