Thủ tục hành chính: Đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người Việt Nam (người mang Quốc tịch Việt Nam) - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người Việt Nam (người mang Quốc tịch Việt Nam) - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-055559-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng