Thủ tục hành chính: Đính chính, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Đính chính, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-079007-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng