Thủ tục hành chính: Đính chính, cấp đổi giấy chứng nhận bị sai sót, rách nát, nhòe chữ hoặc hư hỏng - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Đính chính, cấp đổi giấy chứng nhận bị sai sót, rách nát, nhòe chữ hoặc hư hỏng - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-079037-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị (cấp mới); Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị (xác nhận trang tư)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế, kho bạc cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Nếu lập mới 38 ngày làm việc (không tính thời gian đo chiết tách thửa). Nếu đính chính: trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận xác nhận trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng