Thủ tục hành chính: Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS99
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp về Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn sau 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra và cập nhật lại thông tin của cá nhân, tổ chức và đăng tải trên trang thông tin điện tử theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông tin được đưa lên website của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng