Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-008988-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày (trường hợp cần xác minh không quá 5 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào hồ sơ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng