Thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-090776-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng