Thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Sơn La

Thông tin

Số hồ sơ: T-SLA-070041-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng