Thủ tục hành chính: Đề nghị xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285147-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao Động - Thương binh xã hội cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng