Thủ tục hành chính: Đề nghị giải quyết chế độ người có công với cách mạng - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị giải quyết chế độ người có công với cách mạng - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-BS194
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng