Thủ tục hành chính: Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235966-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Xây dựng, Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng