Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-116821-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng