Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-123726-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng