Thủ tục hành chính: Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-057196-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng