Thủ tục hành chính: Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới - Bộ Công Thương

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới - Bộ Công Thương

Số hồ sơ: B-BCT-BS272
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công bố danh sách thương nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng