Thủ tục hành chính: Đăng ký thỏa ước lao động tập thể - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thỏa ước lao động tập thể - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-222283-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký thỏa ước lao động tập thể - An Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế giao Văn bản thông báo cho chủ đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký thỏa ước lao động tập thể - An Giang

Biên bản thông qua thỏa ước lao động tập thể có trên 50% số người của tập thể người lao động trong doanh nghiệp tán thành nội dung của thỏa ước lao động tập thể đã thương lượng
Bản thoả ước lao động tập thể đã được ký kết giữa đại diện người lao động và đại diện tập thể người lao động (theo mẫu)
Công văn đăng ký Thoả ước lao động tập thể
Số bộ hồ sơ: 4 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký thỏa ước lao động tập thể - An Giang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Mẫu thỏa ước lao động
Tải về
1. Nghị định 196-CP năm 1994 hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về thoả ước lao động tập thể

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký thỏa ước lao động tập thể - An Giang

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký thỏa ước lao động tập thể - An Giang

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Đăng ký nội quy lao động - An Giang

Menu