Thủ tục hành chính: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là đối tượng tổ chức kinh tế trong nước, tổ chức nước ngoài - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là đối tượng tổ chức kinh tế trong nước, tổ chức nước ngoài - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-134508-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng