Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty Nhà nước - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty Nhà nước - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-059503-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Doanh nghiệp và hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Doanh nghiệp và hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng