Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-002764-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng