Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-045374-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp có xác nhận của Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có xác nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng